బుచ్చిబాబు

బుచ్చిబాబు రచనల్లో కనిపించే ‘జీవనకళ ‘ - డా. రాయదుర్గం విజయలక్ష్మి

Download PDF      ePub     MOBI “సంతోషం సంచలనాత్మకమైనది. సంచలనాత్మకమైనదానికెప్పుడూ అవతలి పక్షం వుంటుంది. సంతోషం జారిపోతే దుఃఖం కలుగుతుంది, కాని హృదయపు లోతుల్లోంచి జన్మించే సంతృప్తికి దీటైనది ఏదీ లేదు” — అంటూ జీవిత పారమార్థిక లక్ష్యం సంతృప్తి సాధనే అని పూర్తి పాఠ్యం …