palaparthi cover

ఇంకా గుర్తున్నాయే? - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ పాపని ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకుని కబుర్లాడుతోంది. పాపా, చిన్నప్పుడు ఫోర్క్ ని చూసి ఏమన్నావో తెలుసా? ఊహూ… అమ్మా, ఫోర్క్ కి గోళ్ళు పెరిగాయి. కట్ చేస్తావా? అని అడిగావు! అతల అడిగానా! హ హ హ.. నవ్వింది పాప. చిన్నప్పుడు పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

Up Balloon-Down Balloon - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

పాపకి బెలూన్లు కొన్నారు. రంగు రంగులవి. మిక్కీ మౌస్ బొమ్మలున్నవి. అయితే అవి ఇప్పుడు కనిపిచడం లేదు! గది పైకప్పుకు ఆనుతూ తేలుతూ ఉన్నవే. అంతలోనే మాయం అయ్యాయి! అమ్మా పాపా కలిసి ఇల్లంతా వెతికారు. అవి అలా తేలుతూ ఏ పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

అందుకేనా నగలు? - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

తన నగల పెట్టె బయటకు తీసింది అమ్మ. ముత్యాల హారం. తెల్ల రాళ్ళ హారం. పచ్చలు, కెంపులు కలిపిన హారం. అచ్చంగా బంగారంతో చేసిన హారం. వాటికి అమరే చెవి దిద్దులు. సాదావి తీగెలు, లతలు ఉన్న బంగారు గాజులు. వాళ్ళ పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

సీమ్మంత్రం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI బోడికొండకు పికినిక్కుబోవడానికి అయ్యోరుకియ్యాలని తెచ్చిన రొండురూపాయలనోటు కన్పించకబోయేపాటికి నా మొగంలో యాడుండే దిగులంతా వొచ్చి గూడుగట్టుకొనింది. ఎంత పార్కులాడితే ఇచ్చినాడు మా నాయిన. ‘ఆడ బాయిలూ కుంటలూ వుండాయిరా కోదండా, ఈ బిడ్డి ముందే తులవ. ఇయ్యొద్దురా’ అని పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అన్నీ గాడిదలే! - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ అప్పుడే ఇల్లంతా సర్ది వెళ్ళింది. మళ్ళీ వచ్చి చూసే సరికి ఏముందీ, ఇల్లంతా చిందరవందరగా బొమ్మలు కాగితం ముక్కలు రంగు చుక్కలు సోఫా నిండా బొమ్మల పుస్తకాలు వాటిల్లో కొన్ని పేజీలు సగం సగం చించి. పిచ్చి కోపం వచ్చింది పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

5 కొవ్వొత్తి అత్తే పెత్తాలి! - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

ఆ రోజు పాప పుట్టిన రోజు. కేక్ తీసుకుని వచ్చారు. ఇల్లంతా బెలూన్లు కట్టారు. స్నేహితులని పిలిచారు. పాపకి కొత్త గౌను తొడిగారు. పాప చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే హాపీ అన్న మాట. కేక్ మీద అయిదు ఆకారంలో ఉన్న  పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

పాలు తాగితే చావు లేదు - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

పాపకి పొద్దున్నే గ్లాసుతో పాలు ఇస్తుంది అమ్మ. పాప తొందరగా తాగదవి. అటు వెళ్ళి కాసేపు బొమ్మలతో ఆడుకుని వస్తుంది. ఇటు వచ్చి అమ్మ దగ్గర ఊరికే నిలబడి ఏం చేస్తోందా అని చూస్తూ ఉంటుంది గానీ పాలే తాగదు. పాలు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పొంబలోల్లాట - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ఆపొద్దు ఆదివారం ఇస్కూల్లేదు. నేను, మా పెత్తమ్ముడు గోపిగాడు ఆపొద్దేపుట్టిన ఆవుదూడతో బాటు గెంతులేస్తా ఆట్లాడుకుంటా వుండాము. నడీదిలో డబుకు డబుకుమని పలకలిన్పించినాయి. యాడుండే పిలకాయిలంతా నడీదిలోకి వురుకో వురుకు. మాల సెంగడు ‘జెజ్జెనక డుబుకు డబుకు – పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

ఫ్రిజ్ ఇంట్లో జొన్న ఫామిలీ - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

బజారునించి కూరగాయలు తెచ్చింది అమ్మ. సర్దడంలో సహాయం చేస్తోంది పాప. దీని పేరేంటి? వంకాయ! ఇది? బెన్నకాయ! మరిది? దోస కాయ! గుడ్! బానే చెబుతున్నావురా! మెచ్చుకుంది అమ్మ. మరి ఇదేమిటి? ఇదా? ఇదేం​త​బ్బా? ఏమో తెలీదు. ఒప్పుకుంది పాప. ఇది పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (13) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందు భాగం ఈషల్లీలాభిదష్టం స్తనతటమృదితం పత్రలేఖానువిద్ధం ఖిన్నం నిశ్వాసవాతైర్మలయతరురసాక్లిష్టాకజల్కవర్ణమ్ | ప్రాతర్నిర్మాల్యభూతం సురతసముదయప్రాభృతం ప్రేషయాస్మై పద్మం పద్మావదాతే కరతలయుగళభ్రామణక్లిష్టనాళమ్ || పద్మావదాతే = రక్తపద్మము వలే శుభ్రమైన తరుణీ! (పద్మినీ జాతి దానా) ఈషత్ = కొంచెము, లీలాభిదష్టం = లీలగా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఎక్కాలిక్కాలు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI మద్దేన్నం ఇంటికి బెల్లుగొట్టినారు. అందురూ ‘పోలో’మనిండ్లకు పరిగెత్తినాము ఇంట్లోకి కాలు బెట్న్యానో లేదో! మా మాసంద్రవ్వ గొంతినిపించింది. పరిగెత్తిపోయి మాయవ్వ కొంగుబట్టుకున్న్యాను. ‘రాజాకుట్టీ పల్లికూటం నించి వొచ్చేసినావా? సంగట్దిని మళ్లీ బోవాలేమో గదా!’ అంటా నా వొళ్లంతా నిమరతావుంది. పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

surprise కి surprise - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

. అమ్మ మిఠాయి దుకాణంనుండి మైసూర్ పాక్ తెచ్చింది. పాపకు తెలియకుండా అల్మరాలో దాచిపెట్టింది. ఆటల్లో మునిగిపోయి ఉంది పాప. నీకో surprise ఇస్తాను దా! కేకేసింది అమ్మ. ఏంతమ్మా? అంటూ వచ్చింది పాప. నీకోసం తింటానికి ఏం తెచ్చానో చెప్పుకో? పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (12) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందు భాగం వాసు యద్యేవం అలమలమనుబంధేన | ఋతుపరిణామేన స్వస్థా భవిష్యసి | కథం వ్రీడితమనయా | ప్రియవాదినికే, కిమిదం తాళపత్రేऽభిలిఖితమ్ ? కిం బ్రవీషి – “నాటక భూమికా” ఇతి | పశ్యామస్తావత్ | (గృహీత్వా వాచయతి) కుముద్వతీ ప్రకరణే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఏకాసొక్కపొద్దు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ఏకాశి పండక్కు మావూర్లో ఆండోళ్లంతా ఒక్కపొద్దుంటారు. పగలూ రేత్రీ పండ్లూ, పాలూ తప్ప ఇంగేవిూ ముట్టుకోరు. ముట్టుకోరంటే ముట్టుకుంటారు. ఒక్కపొద్దులేని పిలకాయిల్కి, మొగోళ్లకీ పండక్కు సేసేవన్నీ సేత్తారు.వాళ్లు మాత్తరం తినరు. ఇంగ ఆ రెయ్యంతా జాగారం సేసి తెల్లారేలోపల పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

రేపటి కల చెప్తావా? - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

పొద్దున్న పాలు తాగుతూంది పాప. రాత్రి నాకో కల వచ్చింది రా! అని చెప్పడం మొదలెట్టింది  అమ్మ. అమ్మా పాపా ఏదో ఊరికి వెళ్ళాం రా. అక్కడ ఇళ్ళన్నీ కేక్ తో చేసార్రా. వీధులన్నీ చాక్లెట్ ముక్కలతో వేసారు. అబ్బా! అంది పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (11) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీనిముందుభాగం హా ధిక్ విస్రస్తమృగపోతికేవ సంత్రస్తయా దృష్ట్యా మాం నిరీక్షతే | ప్రత్యాగతచిత్తయానయా భవితవ్యమ్ | కిం బ్రవీషి – “ మా మైవమ్ | బ్రహ్మాచారిణీ ఖల్వహం వసంతముపవాసామి” ఇతి | శ్రద్ధేయమేతత్ | అయమిదానీం సరసదంతక్షతోऽధరోష్టః కిమితి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (29) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదిహేడో అధ్యాయం ఆంగ్లపదాలకు అంతర్జాలంలో తెలుగుబ్లాగర్లు నిష్పాదించిన నూతన సమానార్థక పదజాలం (పునరుద్ధరణలతో సహా) auto – స్వతహా mundane – ప్రాపంచికం abandoned – పరిత్యక్తం absentee landlord – దూరస్థ భూస్వామి abstract (adj.) – పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

self నెత్తిన పాలు - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

పాప పొద్దున్నే రాగాలు తీయడం ప్రారంభించింది. నాతో ఆడుకోవడానికి friends ఎవరూ లేరూ.. అంటూ ఏడవడం మెదలెట్టింది. కొత్త ఊరికి వచ్చేసారు వాళ్ళు. పాప స్నేహితులంతా పాత ఊళ్ళో ఉండిపోయారు. కొత్త స్నేహితులింకా దొరకలేదు. ఎప్పుడూ ఎవరొస్తార్రా ఆడుకోవడానికి? నువ్వే ఆడుకోవాలి పూర్తి పాఠ్యం …

శూద్రమహాకవి "పద్మప్రాభృతకమ్" భాణానికి రవి ఇ.ఎన్.వి తెలుగు వ్యాఖ్యానం

పద్మప్రాభృతకమ్ (10) -

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం ప్రేంఖోలత్కుణ్డలాయా బలవదనిభృతే కందుకోన్మాదితాయాః చంచద్బాహుద్వయాయాః ప్రవికచవిసృతోద్గీర్ణపుష్పాలకాయాః | ఆవర్తోద్భ్రాన్తవేగప్రణయవిలసితక్షుబ్ధకాంచీగుణాయాః మధ్యస్యావల్గమానస్తనభరనమితస్యాస్య తే క్షేమమస్తు || ఏషా పూర్ణే శతమితి వ్యవస్థితా వాసు ప్రియంగుయష్టికే సఖీజనపణితవిజయేన దిష్ట్యా వర్ధసే | కిం బ్రవీషి – “స్వాగతమార్యాయ, హన్త విజయార్ఘం గృహ్యతామ్” పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (28) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక గమనిక :- తెలుగులో 10 కి మించిన సంఖ్యలు చెప్పేటప్పుడు ముందు పెద్దసంఖ్యల్ని, తరువాత చిన్నసంఖ్యల్నీ చెబుతాం. అంటే ఒక వెయ్యీ, నూట యాభై మూడు (1153). వీటిల్లో మొదటి పదం కంటే రెండో పదమూ, రెండో పదం పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పల్లి పాటల తల్లి – వల్లి - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ‘సినపాపా, బాగుండావామ్మా. ఎన్నాల్లయిందో నిన్ను సూడక. పిలకాయిలెంతమంది? ఏం సదవతా వుండారు! మీ రెడ్డి బాగుండాడా?’ గుక్క దిప్పుకోకుండా ప్రెశ్నెల వాన కురిపించేసింది నా మింద వల్లి. వల్లి పుట్టింది మావూరే. అయితే మెట్టింది మాత్రం తమిళనాడు. తిరువన్నామలై పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

5 డేస్ తర్వాత - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

రాత్రయ్యింది. అమ్మ పాపని మంచం మీద పడుకోపెట్టి దుప్పటి కప్పింది. లైట్లన్నీ ఆర్పేసింది. నాన్న ఊరెళ్ళారు. పాపకి అదే మొదటి సారి నాన్న లేకుండా. అమ్మ పక్కన పడుకుని ఉన్నా పాపకి ఏదో దిగులుగా ఉంది. నిద్ర రావడం లేదు. గదంతా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (9) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం స్వప్నాన్తే నఖదన్తవిక్షతమిదం శంకే శరీరం తవ ప్రీయన్తాం పితరః స్వధాऽస్తు సుభగే వాసో౭పసవ్యం హి తే | కించాన్యత్త్వరయా న లక్షితమిదం ధిక్ తస్య దుఃశిల్పినో మోహాద్ యేన తవోభయోశ్చరణయోః సవ్యే కృతే పాదుకే || చోరి సహోఢాభిగృహీతా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (27) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక II పట్టణసంబంధి పదాలు ౧. ఊరు పట్టణం – పూ, పురి, నగరి, పుటభేదనం పేట – నిగమం శాఖానగరం – ప్రధాన నగరానికి దగ్గర్లో దాని కంటే వేఱుగా ఏర్పడ్డ చిన్నపట్టణం Satellite township వేశ్యలుండే పేట పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

జ్.. జ్.. సిగ్నల్ పోయింది - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ గంటనించీ పిలుస్తోంది పాపని. స్నానానికి పదమని. ఆటలాడుతోంది పాప. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా ఆకుంతున్నాను! ఇప్పుడే వస్తా! అంటోంది గానీ రానే రావడం లేదు. అమ్మ అలా పిలుస్తూ ఉండగానే రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న అట్ట పెట్టెని మోసుకుంటూ వంటింట్లోకి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (8) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం ఆ స ఏష ధర్మారణ్యనివాసీ సంఘిలకో నామ దుష్టశాక్యభిక్షుః | అహో సారిష్టతా బుద్ధశాసనస్య యదేవం విధైరపి వృథాముణ్డైరసద్భిక్షుభిరుపహన్యమానం ప్రత్యహమభిపూజ్యత ఏవ | అథవా నా వాయసోచ్ఛిష్టం తీర్థజలముపహతం భవతి | ఏష తిరస్కృత్యైవాత్మానం దృష్ట్వైవాస్మానభిప్రస్థితః | భవతు పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

మా నాయినేసే పామ్మంత్రం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI మా నాయిన మావూరికి సుట్టుపట్ల ఒక యాబై మైళ్ల దూరం దాకా, ఒకోసారి ఇంకా దూరం నుంచి కూడా వొచ్చినోల్లకు పామ్మంత్రమేసి బాగ జేసేటోడు. తేలుగుట్టినా, ఇంకేదైనా పురుగుముట్టినా గూడా మంత్రమేసి సచ్చేవోళ్లను గూడా లేపి కూసోబెట్టిన సందరబాలు పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

అల్మరా అందుతుంది - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ వంటింట్లో పని చేసుకుంటోంది. పాప తన బొమ్మలతో కుర్చీలో కూచుంది అమ్మని చూస్తూ. బాగా చదువుకుంటావా నాన్నా? పెద్దయ్యాక పెద్ద డాక్టర్ వి కావాలి అన్నది అమ్మ పాపతో. ఊ.. లేకపోతే నాన్నలాగా ఆఫీసుకు వెళ్ళి కంప్యూటర్ ముందు పని పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఇల్లు దీర్తం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ‘ఉప్పోడు పులిశా పప్పోడు పులిశా తమలపాకులోడు తనకు తానే పులిశా అని ఆ ఎగవింటి కమలక్క మాట్లడే మాటలకు ఏమన్నా అర్తం పర్తం వుందా అంట. సేతినించి ఆణాదుడ్లు ఎగస్ట్రాగా కర్సయి పోయిందని అంత వొగిసే ఆడది తగుదునమ్మా పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

చెరువులో చెంబెడు నీళ్ళు - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ, పాప అమ్మమ్మ,తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు.  పాపకి అమ్మమ్మా వాళ్ళ ఊరికి రావడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం.  అక్కడైతే ఆవులుంతాయి గేదెలుంతాయి మేకలుంతాయి కుక్కలుంతాయి కోడులు ఉంతాయి ఇంకా గడ్డి కూడా ఉంతుంది ఇంకా చాలా బెద్ద చెత్తులు,పువ్వులు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (7) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం భోః సర్వథా నానాకుసుమసమవాయగంధహృతహృదయోऽయం దుష్కరం ఖలు కరోమి ఏనామతిక్రామన్ | (పరిక్రమ్య) ఇదమపరం పరిహాసపత్తనముపస్థితమ్ | ఏష హి మృదంగవాసులకో నామ పురాణనాటకవిటః “భావజరద్గవః” ఇతి గణికాజనోపపాదితద్వితీయనామధేయః సుకుమారగాయకస్య ఆర్యనాగదత్తస్యోదవసితాన్నిర్గచ్ఛతి | సుష్ఠు తావదనేన నీలీకర్మస్నానానులేపనపరిస్పందేన జరాకౌపీనప్రచ్ఛాదనమనుష్ఠితమ్ | పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (26) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదహాఱో అధ్యాయం ప్రాథమిక సంస్కృత పదజాలం తెలుగులై పుట్టిపెఱిగిన ప్రతివారికీ ఎంతోకొంత సంస్కృతం వచ్చిఉంటుంది. వచ్చి ఉండాలి కూడా! మన జాతికి సంబంధించినంతవఱకూ తెలుక్కీ, సంస్కృతానికీ పెద్దగా తేడా పాటించరు. సంస్కృతంలో ఉన్న ప్రతిపదమూ కించిత్ స్వరభేదంతో తెలుగులో పూర్తి పాఠ్యం …