cover

ఎండకాలం లీవులు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ఇస్కూలుకు లీవులిచ్చి వారమవతా వుండాది. మాయమ్మ దెగ్గిరుంటే ఏదో ఒక పని జెప్పి సతాయిస్తాది. మా మూలింటవ్వే మేలు. ఎంతసేవు ఆట్లాడుకున్న్యా ఇంటికి పోంగానే ‘ఇంతసేవు తిండిగూడా తినకుండా యాడబొయ్యుంటివి నాయనా’ అని గిన్నికేసి తినమని జెప్తాది. ఇస్కూలుంటే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

Aకాంత వేళ - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

. ఆకుందాం రామ్మా అని అల్లరి చేస్తోంది పాపాయి. ఆకుందామమ్మా ఆకుందాం! అమ్మ వంటింట్లో పని చేసుకుంటోంది. ఈ పని అయ్యాక వస్తానమ్మా అన్నది గిన్నెలు తోముతూ. పాపాయి హాల్లో ఒక్కతే ఆడుకుని కొంచెం సేపు అయ్యాక మళ్ళీ వచ్చింది. ఆకుందాం పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [20] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: నోనా యురీవ్నా పాఠశాలకు సామగ్రి కొనడానికి అన్న నెపంతో పట్టణానికి వస్తుంది. యూరి పెట్రోవిచ్ గదిలో బస చేస్తుంది. ఆ రాత్రి ఇద్దరి మధ్య శారీరక ఆకర్షణ దోబూచులాడుతుంది. ఇద్దరూ ఒకటవుతారు. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (18) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక (ii) ఆదివృద్ధిమాత్ర విశేషణాలు :- పైవిధంగా ‘ఇక’ ప్రత్యయాన్ని చేర్చకుండానే పదాది అచ్చుని వృద్ధిగా మార్చడం ద్వారా కూడా విశేషణాల్ని నిష్పాదిస్తారు. ఇలా నిష్పన్నమైనవాటిల్లో కొన్ని కాలక్రమేణా వ్యవహారంలో నామవాచకాలుగా స్థిర పడ్డాయి. ఉరస్ (హృదయం) -> ఔరసుడు (కోరుకుని పూర్తి పాఠ్యం …

cover

తమామించిన మా మూలింటవ్వ తెలివి - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మామూలింటవ్వగురించి ఇంతకుముందే కొంచిం సెప్పుండానా. ఇంకిది సెప్పుకుంటే ఆమి గొప్పతనం మీకెట్లా తెలస్తాది. మాయవ్వకు శానా ఓర్పుండాదని, పల్లెత్తి పసిబిడ్డినైనా కరుగ్గా ఒకమాటనదని తెలుసా మీకు. శానా అమాయికంగా కన్పించే మా యవ్వలో మాంతమైన తెలివితేటలుండాయనే ఇసయం మాత్రం పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (17) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక (ఆ) తత్సమ విశేషణాలు: సంస్కృతంలో లాక్షణిక విశేషణ శబ్దాల నిష్పాదనకు గల అవకాశాలు ఏ ఇతర భాష కంటే కూడా లెక్కకు మిక్కిలి. సందర్భాన్ని బట్టీ, అవసరాన్ని బట్టీ, అర్థాన్ని బట్టీ ఏ భాషాభాగం నుంచైనా విశేషణాల్ని నిష్పాదించవచ్చు. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

మూలింటవ్వ – మా పెద్దపెద్దమ్మ - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI నడీది నుంచి సర్కారు సేందబాయికి ఎదురుగా వుండే ఈదిలో నాలుగు బారలు బోతామో లేదో! ఎడంపక్క కొప్తపల్లి రెడ్డోళ్ల మిద్దిల్లుంటాది. కుడి పక్క బక్కయివోరోళ్లుండే సావిడిల్లు. అదీ మా మూలింటవ్వోళ్లదే. ఈది కెదురుంగా కిష్నారెడ్డి తాతోలిల్లు. సావిడింటికి తాతోలింటికి పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [19] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: పాటలు పాడుతూ ఆనందంగా గడుపుతూ ఆ రాత్రి అంతా యెగార్ ఇంట్లోనే ఉండిపోతారు. ‘కొత్త అటవీ అధికారిగా బాధ్యత అప్పగిస్తే స్వీకరిస్తావా’ అని యెగార్ ను యూరీ పెట్రోవిచ్ అడుగుతాడు. యెగార్ ఒప్పుకుంటాడు. మర్నాడు యూరీపెట్రోవిచ్ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (16) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదకొండో అధ్యాయం లాక్షణిక విశేషణాల నిష్పాదనపద్ధతి (అ) అచ్చతెలుగు విశేషణాలు – ఉపోద్ఘాతం ఒక వస్తువూ, పదార్థం, వ్యక్తి, ప్రదేశం, భావం, విషయం గుఱించి విశేషించి (ప్రత్యేకంగా) వర్ణనపూర్వకంగా తెలిపే పదాలు విశేషణాలు. వీటినే ఆంగ్లంలో Adjectives అంటారు. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పొగుడ్రు డబ్బీ - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మా వూర్లో పుల్లూరోళ్ల నీలవేణి, నేను ఒగే సమత్సరం పుట్న్యాము. ఒగే కలాసులో సదవతా వున్న్యాము. ఎలిమెంట్రీ స్కూలైనా, మా ఇస్కూల్లో ఐదో తరగతోళ్లకు ఆనుకొని కూసొనేదానికి నేలబెంచీలుండేవి. నేనూ, నీలా ఒగే బెంచీలో కూసొనే వోళ్లం. ఎప్పుడూ పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [18] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అటవీ తనిఖీ జరగనుందనీ, అందులో యెగార్ కు కూడా భాగం ఉందనీ తెలిసి అతని తోడల్లుడు ఫ్యొడార్ ఇపటొవిచ్ కోపిస్తాడు. యెగార్ తనను ఇరికించాలనుకుంటున్నాడని తలపోస్తాడు. యెగార్, యూరీ పెట్రోవిచ్, నోనా, కోల్కాల బృందం అటవీ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (15) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక VI. స్వీయార్థక రూపాలు వినడానికీ, అర్థం చేసుకోవడానికీ ఒకేలా ఉంటూ, స్వల్పంగా మాత్రమే భేదించే పదనిర్మాణాలు స్వీయార్థక రూపాలు. ఆంగ్లంలో ఇలాంటివాటిని కల్పించడం కోసం నామవాచకానికి ‘-let’ అనే ప్రత్యయాన్ని చేఱుస్తారు. Piglet = పందిపిల్ల ; Inlet పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

సిత్తూరయివోరు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ఊరి సివర వొడ్డి గుడ్సిలికాడుండేది మా ఇస్కూలు. మూడంకణాల ఇల్లు – వరండా. ఎనక కొంచెం, ముందర శానా జాగా వుండేది. సుట్టూ గోడ, గోడలోపల ఎడమ్పక్క రచ్చబండ మాదిరిగా వుండే దిన్నిపైన రాగిమాను, యాప్మాను, సూట్టూ కానగసెట్లు, పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [17] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అడవిలో విహారంలో ఉన్నా యెగార్ మనసు ఇదివరకటి చేదు అనుభవాల వల్ల కొంత సంశయాలతో నిండి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోల్కా పసిమనసు ఎక్కడ బాధపడుతుందోనని. కానీ యూరి పెట్రోవిచ్ మాటల వల్ల అతని సంశయాలు తొలగుతాయి. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (14) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక IV. సమష్టి నామవాచకాలు (Collective Nouns) 1. సమాసరూపంలో నిష్పాదన  (అ) సమష్టినామవాచకాల్ని లాక్షణికంగా రూపొందించే పద్ధతేదీ తెలుగులో లేదు. కానీ ‘గుంపు/ సంఘాతం’ అని అర్థ మిచ్చే ‘గమి, గుమి, వరుస, కూటం, కూటువ, తుటుము, దండు, పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

ఇస్కూలికి ఎగనామం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI తెల్లార్తానే మాయమ్మలేచి ‘రాత్రంతా విసవిసాగాలి దోల్తోనే వునింది పాపా. బిన్న్య పోకుంటే సిన్నవ్యోళ్ల లచ్చుమక్క సింతాకాయిల్నంతా తన యెదానేసుకోని బోతాది’ అని బుట్టిచ్చి పంపించింది. నిద్రకళ్లతోనే పొయ్యి పాలుమారకుండా సింతకాయిలన్నీ ఏరేసినాను. ఇస్కూలుకు బోకుండా వుండాలంటే ఏంసెయ్యాలా? అని పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [16] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అటవీఅధికారి యూరీపెట్రోవిచ్, టీచరు నోనా యురీవ్నా, యెగార్ పొలుష్కిన్, అతని కొడుకు కోల్కాలు కలిసి అడవిలో విహారానికి వెళ్తారు. కోల్కాకు అడవిలో జంతుజాల వివరాలు నమోదు చేసే బాధ్యతను అప్పగిస్తాడు యూరీ. అతను నోనాను ఆకట్టుకోవటానికి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (13) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక II. విశిష్ట నామవాచకాలు (Proper Nouns) :- ఏ భాషావ్యాకరణంలోనూ విశిష్ట నామవాచకాల నిర్మాణ నియమాలకి స్థానమిచ్చినట్లు కనిపించదు. కానీ ఇవి కూడా అర్థవం తమైన పదాలే. ఇతర పదాలలాగానే వీటిని కూడా తఱచూ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ఒకే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

సినరాజి – సీమ్మిరపసెట్టు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మా వొరిగిపల్లి ఇస్కూల్లో ఒగిటో తరగతి నుంచి అయిద్దాకా వుండేది. నేను ఒగిటో తరగతిలో వుండేటప్పుడు మూడంకనాల పూరిల్లది. నేను మూడోతరగతికొచ్చేటప్పటికి మూడంకనాల సీమ్పెంకులిల్లు దాన్తోపాటు తాల్వారం గూడా కట్టినారు. ఇస్కూలుకు సుట్టూ గోడగూడా గట్న్యారు. రోడ్డుకానుకోనుండేది మా పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [15] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: ఓవా చంపేయబోతే తన దిక్సూచి లంచంగా ఇచ్చి కోల్కా కాపాడుకున్న కుక్కపిల్ల సుస్తిక్‌ ఇప్పుడు ఓవా ఇంటి దగ్గర అలాగే నిర్లక్ష్యం కాబడుతుంది. ఓవా దాన్ని చంపేయకుండా ఉండాలంటే ఈసారి డబ్బులు లంచంగా కావాలంటాడు. నోనా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (12) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదో అధ్యాయం లాక్షణిక నామవాచకాల నిష్పాదనపద్ధతి మనకు ఏయే తెఱగుల నామవాచకాలు అవసరమవుతాయి ? నామవాచకమంటే పేరు. దీన్నే ఆంగ్లంలో Noun అంటారు. వ్యాకరణ సహాయంతో ప్రయత్నపూర్వకంగా నిష్పాదించ బడేవాటికి లాక్షణిక నామవాచకాలు అని పేరు. వ్యక్తీకరణ (expression) అంతా జ్ఞానం పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఓ, న, మః - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ఎప్పుడూ అట్లాడుకుంటావున్ని బిడ్నిగదా! నేను. అట్లాంటి దాన్ని దీసకపోయి మాయవ్వ ఇస్కూల్లో సేర్సేసొచ్చిందా. మాయమ్మేమో మాయక్క మాదిరిగా దినాము ఇస్సూలుకు బోవాలంటాది. నేను, మాయక్క మాయవ్వోలింట్లోగదా వుండేది. కంటారా నిద్రబోదామంటే ‘ఇస్కూలుకు బోవాల లెయ్యి’ అని మా మూలింటవ్వ పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [14] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: యెగార్ చురుగ్గా నోవా యురీవ్నా ఇంటిపని చేయసాగాడు. ముందైతే 30 రూబుళ్లకే పని పూర్తి చేస్తానని మాట ఇచ్చాడు గానీ, చివరకు లెక్క చేస్తే అంతకన్నా చాలా ఎక్కువే అయ్యేట్టు తేలింది. ముఖ్యంగా కలప ఖర్చు. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (11) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక తొమ్మిదో అధ్యాయం వ్యతిరేకార్థకాల నిష్పాదన ప్రతి భాషలోనూ “ఔనా?” అంటే, “కాదు” అనడానికీ, “ఉందా ?” అంటే, “లేదు” అనడానికి కావాల్సిన ప్రాథమిక పద సరంజామా తప్పకుండా ఉంటుంది. వీటిని వ్యతిరేకార్థకాలు (antonyms) అంటారు. ధ్రువీకారివాక్యాల (affirmative sentences)కి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

కొత్త పలక – నున్న బలప్ము - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ( రచయిత్రి స్వపరిచయం ) ‘సిన్నెయ్యా, రేపు దీన్ని పలికూటంలో సేర్చాలంటా వుండాడు మా కోదండడు. ఇంత బతుకూ బతకతా నాలుగు బొరుగ్గింజలన్నా పంచకుంటే బాగుంటాదా సెప్పు?’ అని సిత్తూరికి వొంటెద్దుబండి నడిపే సిన్నెయ్యనడిగింది మా దొరసానవ్వ. ఆయమ్మ మా నాయినికి పూర్తి పాఠ్యం …

racayitrisvagatam

స్వగతం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI పేరు దేవకి, ఊరి పేరు, నాన్న పేరు కలిపి మహాసముద్రం కోదండరెడ్డి దేవకి. చిన్నప్పుడు నన్నందరు ముద్దుగా ‘చిన్నపాప’ అని పిలుచుకునేవారు. నన్ను ఏడిపించడానికో, ఎగతాళిగానో పొట్రాసు, ఇడ్లీ సుబ్బి, బేతమంగళం చెరువు అనేవాళ్లు. చిన్నప్పుడు సగం కాలం పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [13] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: ఫ్యొడార్ ఇపటొవిచ్ కొత్తగా వచ్చిన అటవీవార్డెను యూరీ దగ్గరకు లెక్కలు చెప్పటానికి వెళ్తాడు. యూరీ నిజాయితీ గల అధికారి. ఫ్యొడార్ ఇపటొవిచ్ ఎత్తులేవీ యూరీ ముందు చెల్లవు. అతని బుకాయింపులన్నీ తీసిపారేస్తాడు యూరీ. అతను తెచ్చిన పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (10) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక ఎనిమిదో అధ్యాయం సమాసాల సహాయంతో క్రియాపదనిష్పాదన అవ్యయీభావ సమాసాల ద్వారా క్రియాపదాల నిష్పాదన:- సంస్కృతంలో ఉపసర్గల్ని prepositions లాగా ఉపయోగించే పద్ధతి ఒకటుంది. ఈ క్రింది సాంప్రదాయిక ఉదాహరణల్ని పరిశీలించగలరు. 1. ఉప + హరి = ఉపహరి పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [12] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: నోవా యురీవ్నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంటిగది చికాకుగా మారింది. ఆమె కొత్త గది ఇప్పించమని అధికారుల్ని అడిగినా ఫలితం లేదు. కప్పు నుండి వాన నీరు కూడా పారుతోంది. యెగార్ తాగుబోతు స్నేహితుడు క్రోక్ ఆమెకు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (9) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక ఏడో అధ్యాయం సంస్కృత ఉపసర్గల సహాయంతో కొత్త క్రియాధాతువుల నిష్పాదన పద్ధతి  సంస్కృతం నుంచి కొత్త క్రియాధాతువుల్ని కల్పించాలంటే ఉపసర్గల (prefixes) గుఱించి తెలియాలి. ఈ పుస్తకం చివఱ కొన్ని సంస్కృత ధాతువులు ఇవ్వబడ్డాయి. సంస్కృత ధాతువుల గుఱించి పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [11] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: లిండెన్ చెట్టుబెరడు అమ్మి లాభాలు సంపాదించాలన్న యెగార్ ఆఖరు ఆశ కూడా కుప్పకూలటంతో ఇక అతను విధికి లొంగి దిగులులో మునిగిపోతాడు. క్రోక్, ఫిల్ అనే ఇద్దరితో కలిసి తాగటం మొదలుపెడతాడు. తాగుడు కోసం ఇంట్లోంచి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (8) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక ఆఱో అధ్యాయం తెలుగు ఉపసర్గల సహాయంతో కొత్త క్రియాధాతువుల నిష్పాదన పద్ధతి ఉపోద్ఘాతం : ఉపసర్గలంటే ఏంటి ? ఉప అంటే దగ్గఱ. సర్గ అంటే సృష్టించడం. అంటే, మూలధాతువుకి దగ్గఱగా ఉన్న అర్థంలో కొత్త పదాల్ని సృష్టించడానికి పూర్తి పాఠ్యం …