cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (13) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందు భాగం ఈషల్లీలాభిదష్టం స్తనతటమృదితం పత్రలేఖానువిద్ధం ఖిన్నం నిశ్వాసవాతైర్మలయతరురసాక్లిష్టాకజల్కవర్ణమ్ | ప్రాతర్నిర్మాల్యభూతం సురతసముదయప్రాభృతం ప్రేషయాస్మై పద్మం పద్మావదాతే కరతలయుగళభ్రామణక్లిష్టనాళమ్ || పద్మావదాతే = రక్తపద్మము వలే శుభ్రమైన తరుణీ! (పద్మినీ జాతి దానా) ఈషత్ = కొంచెము, లీలాభిదష్టం = లీలగా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (12) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందు భాగం వాసు యద్యేవం అలమలమనుబంధేన | ఋతుపరిణామేన స్వస్థా భవిష్యసి | కథం వ్రీడితమనయా | ప్రియవాదినికే, కిమిదం తాళపత్రేऽభిలిఖితమ్ ? కిం బ్రవీషి – “నాటక భూమికా” ఇతి | పశ్యామస్తావత్ | (గృహీత్వా వాచయతి) కుముద్వతీ ప్రకరణే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (11) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీనిముందుభాగం హా ధిక్ విస్రస్తమృగపోతికేవ సంత్రస్తయా దృష్ట్యా మాం నిరీక్షతే | ప్రత్యాగతచిత్తయానయా భవితవ్యమ్ | కిం బ్రవీషి – “ మా మైవమ్ | బ్రహ్మాచారిణీ ఖల్వహం వసంతముపవాసామి” ఇతి | శ్రద్ధేయమేతత్ | అయమిదానీం సరసదంతక్షతోऽధరోష్టః కిమితి పూర్తి పాఠ్యం …

శూద్రమహాకవి "పద్మప్రాభృతకమ్" భాణానికి రవి ఇ.ఎన్.వి తెలుగు వ్యాఖ్యానం

పద్మప్రాభృతకమ్ (10) -

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం ప్రేంఖోలత్కుణ్డలాయా బలవదనిభృతే కందుకోన్మాదితాయాః చంచద్బాహుద్వయాయాః ప్రవికచవిసృతోద్గీర్ణపుష్పాలకాయాః | ఆవర్తోద్భ్రాన్తవేగప్రణయవిలసితక్షుబ్ధకాంచీగుణాయాః మధ్యస్యావల్గమానస్తనభరనమితస్యాస్య తే క్షేమమస్తు || ఏషా పూర్ణే శతమితి వ్యవస్థితా వాసు ప్రియంగుయష్టికే సఖీజనపణితవిజయేన దిష్ట్యా వర్ధసే | కిం బ్రవీషి – “స్వాగతమార్యాయ, హన్త విజయార్ఘం గృహ్యతామ్” పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (9) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం స్వప్నాన్తే నఖదన్తవిక్షతమిదం శంకే శరీరం తవ ప్రీయన్తాం పితరః స్వధాऽస్తు సుభగే వాసో౭పసవ్యం హి తే | కించాన్యత్త్వరయా న లక్షితమిదం ధిక్ తస్య దుఃశిల్పినో మోహాద్ యేన తవోభయోశ్చరణయోః సవ్యే కృతే పాదుకే || చోరి సహోఢాభిగృహీతా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (8) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం ఆ స ఏష ధర్మారణ్యనివాసీ సంఘిలకో నామ దుష్టశాక్యభిక్షుః | అహో సారిష్టతా బుద్ధశాసనస్య యదేవం విధైరపి వృథాముణ్డైరసద్భిక్షుభిరుపహన్యమానం ప్రత్యహమభిపూజ్యత ఏవ | అథవా నా వాయసోచ్ఛిష్టం తీర్థజలముపహతం భవతి | ఏష తిరస్కృత్యైవాత్మానం దృష్ట్వైవాస్మానభిప్రస్థితః | భవతు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (7) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం భోః సర్వథా నానాకుసుమసమవాయగంధహృతహృదయోऽయం దుష్కరం ఖలు కరోమి ఏనామతిక్రామన్ | (పరిక్రమ్య) ఇదమపరం పరిహాసపత్తనముపస్థితమ్ | ఏష హి మృదంగవాసులకో నామ పురాణనాటకవిటః “భావజరద్గవః” ఇతి గణికాజనోపపాదితద్వితీయనామధేయః సుకుమారగాయకస్య ఆర్యనాగదత్తస్యోదవసితాన్నిర్గచ్ఛతి | సుష్ఠు తావదనేన నీలీకర్మస్నానానులేపనపరిస్పందేన జరాకౌపీనప్రచ్ఛాదనమనుష్ఠితమ్ | పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (6) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం కిమాహ భవాన్ – “స్థానే ఖలు సా పుంశ్చలీ శబ్దశీఫరమాభాషితా రుష్టా” ఇతి | తత్కేయం పుంశ్చలీతి ? కిం బ్రవీషి – “ప్రియా నామ కేనోచ్యతే” ఇతి (విమృశ్య) ఆ విదితమ్ రశనావతికా ఏతచ్చార్హతి | నాతశ్చ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (5) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం కలావిజ్ఞానసంపన్నా గర్వైకవ్రతశాలినీ | న ఖల్వత్యన్తధీరా సా ఖిన్నా తే విపులా మతిః || కిం బ్రవీషి – “గృహీతో వఙ్చితకస్యార్థః | కిం తవాచార్యో మూలదేవో న జ్ఞాయత” ఇతి | మా మైవమ్ | దేవదత్తాసురతసంక్రాన్తస్యాపి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (4) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం [పరిక్రమ్య] స ఇదానీం దేవసేనాసముత్థం మదనామయమతివ్యాయామకృతజ్వరముద్దిశ్య హారతాళవృన్తచన్దనోపనీయమానదాహప్రతీకారః తత్సమాగమాశాకృతప్రాణధారణం శయనపరాయణః కథఙ్చిత్ వర్తతే | అద్య తు ప్రాగహరేవ పుష్పాఙ్జలికో నామ దేవదత్తాయాః పరిచారకః సోపచారముపగమ్య కర్ణీపుత్రముక్తవాన్ – ఆర్యపుత్ర, విజ్ఞాపయత్యజ్జుకా దేవదత్తా ’న ఖలు మే హ్యస్తనేऽహన్యనాగమనాద్ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (3) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం [తతః ప్రవిశతి విటః] సాధు భోః | రమణీయం ఖలు తావదిదం శిశిరజరాజర్జరస్య సంవత్సరవిటస్య హిమరసాయనోపయోగాత్ వసన్తకైశోరకముపోహ్యతే | సమ్ప్రతి హి – ప్రచలకిసలయాగ్రప్రనృత్తద్రుమం యౌవనస్థాయతే ఫుల్లవల్లీపినద్ధం వనమ్ తిలకశిరసి కేశపాశాయతే కోకిలః కున్దపుష్పే స్థితః స్త్రీకటాక్షాయతే షట్పదః పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (2) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం పద్మప్రాభృతకమ్ [నాంద్యన్తే ప్రవిశతి సూత్రధారః] సూత్రధార – జయతి భగవాన్ స రుద్రః కోపాదథవాऽప్యనుగ్రహాత్ యేన | స్త్రీణాం విలాసమూర్తిః కాన్తతరవపుః కృతః కామః || అపి చ – [నాంది అంతమందు సూత్రధారుడు ప్రవేశించుచున్నాడు] సూత్రధారుడు – పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (1) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI శూద్రకమహాకవి విరచిత పద్మప్రాభృతకమ్ (భాణము) తెలుగు వ్యాఖ్యానం రవి . భారతభారతికి రత్నాలరాశులిచ్చి తనకంటూ ఏమీ మిగుల్చుకోని కీ. శే. మానవల్లి రామకృష్ణకవి గారు (1866 – 1957)  . ఎవని వాణి సేవ నెన్నతరము గాదు అరిది పూర్తి పాఠ్యం …